Arbetspolicy

Vi skall

 - Engagera alla anställda i arbetet med att uppnå mätbara mål.   

- Ständigt förebygga och förbättra samtliga processer, för att bättre tillgodose kundens förväntningar. 

 - Bedriva miljöarbetet som en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas. 

 - Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.

   - Genom ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget ekonomiskt sätt.

 - Ställa krav på och prioritera leverantörer och entreprenörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt. 

 - Beakta miljöpåverkan vid ny eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten.   

- Samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter. 

 - Öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

Comments are closed